Algemene voorwaarden

Algemene (leverings) voorwaarden voor zakelijke klanten

Algemene Voorwaarden van Educ8Yourself, gevestigd te Velserbroek.

Versie geldig vanaf 01-01-2017

BEDRIJFSGEGEVENS

Educ8Yourself, Sri Lanka Bastion 9, 1991SN, Velserbroek, Nederland

Tel. +31 (0)6 – 33 23 94 35
KvK nr. 66486475
Btw nr. NL001979728B63

HANDELSNAMEN:

Educ8Yourself is actief onder de volgende handelsnamen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Educ8Yourself gevoerde handelsnamen:

  • Educ8Yourself

DEFINITIES:

Afnemer: eenieder die met Educ8Yourself een overeenkomst aangaat dan wel aan wil gaan, of aan wie Educ8Yourself een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.

Dienst: alle door Educ8Yourself geleverde diensten en/op producten zoals, maar niet uitsluitend, onlinetrainingen, e-learning, Labs, proefexamens en software ter ondersteuning van het leerproces.

Software: de internetsite(s) van Educ8Yourself alsook eventueel geleverde Cloud software ter ondersteuning van het leerproces.

Website(s): tenzij expliciet anders vermeld betreft het hier alle internetsite(s) van Educ8Yourself en haar handelsnamen.

Leverancier: een leverancier van Educ8Yourself

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Educ8Yourself. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite(s) van Educ8Yourself. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Educ8Yourself behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst Educ8Yourself alle Algemene (inkoop) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. LEVERING

2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Educ8Yourself bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2 Aan de leveringsplicht van Educ8Yourself zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Educ8Yourself geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en nimmer fataal. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 Bij het plaatsen van een bestelling via één van de websites van Educ8Yourself geeft u uw akkoord voor het ontvangen van een elektronische/ digitale factuur. U ontvangt de factuur in het digitale formaat pdf.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s of, voor internationale sites, in de gekozen valuta en exclusief btw.

4. ZICHTTERMIJN/ HERROEPINGSRECHT

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Educ8Yourself heeft teruggezonden, is de koop een feit. Alvorens over te gaan tot retournering van een product is de afnemer gehouden de reden van retournering schriftelijk mede te delen aan Educ8Yourself. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Educ8Yourself er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid (4.1), heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbende op afgenomen digitale diensten zoals digitale boeken, e-learning trainingen en dergelijke.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen (waaronder maar niet uitsluitend het starten en volgen van onlinetrainingen en proefexamens)
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • Goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken

5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Educ8Yourself verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar personeel in de website. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de website, de Software en/of de Dienst. Educ8Yourself houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy voor gedetailleerde informatie.

5.2 Educ8Yourself respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Educ8Yourself maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst waarvoor u zich expliciet heeft opgegeven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Indien u een bestelling plaatst bij Educ8Yourself geeft u Educ8Yourself het recht uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo te vermelden als klant van Educ8Yourself. De vermelding vindt alleen plaats op de website(s) van Educ8Yourself en zal niet gebruikt worden in externe marketing uitingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk aangeven aan Educ8Yourself en dan zullen wij alle vermeldingen van u als klant verwijderen van de website(s).

5.5 Educ8Yourself houdt zich het recht voor om recensies die zijn geplaatst op haar websites te gebruiken voor marketingdoeleinden.

6. GARANTIE

6.1 Educ8Yourself garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product (wanneer van toepassing).

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde producten en diensten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Educ8Yourself) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Educ8Yourself. Eventuele gebreken kunnen tot uiterlijk 1 maand na levering aan Educ8Yourself schriftelijk worden gemeld.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Educ8Yourself gegrond worden bevonden, zal Educ8Yourself naar haar keuze of de geleverde producten of diensten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Educ8Yourself en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten en diensten, dan wel (naar keuze van Educ8Yourself) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Educ8Yourself gedekte bedrag.

6.4 Educ8Yourself is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

  • Zolang de afnemer jegens Educ8Yourself in gebreke is (waaronder maar niet uitsluitend openstaande facturen)
  • De afnemer de geleverde producten en diensten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • De geleverde producten en diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Educ8Yourself en/of de verstrekte gebruikshandleidingen
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

6.5 Educ8Yourself heeft ten alle tijde het recht om een schriftelijk gemelde klacht binnen een redelijke termijn op te lossen voordat kan worden overgegaan tot restitutie en/of een andere overeengekomen regeling.

7. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Educ8Yourself zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Educ8Yourself slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Educ8Yourself gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Educ8Yourself kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst tussen Educ8Yourself en een afnemer komt tot stand nadat de overeenkomst door Educ8Yourself is bevestigd.

8.2 Educ8Yourself behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het accepteren van een order een kredietwaardigheidscheck uit te laten voeren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze controle kan Educ8Yourself aanvullende voorwaarden stellen aan het accepteren van de order en/of besluiten een order niet te accepteren.

8.3 Educ8Yourself behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending/levering geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. UITSLUITING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN

9.1 Educ8Yourself behoudt zich het recht voor om Afnemer of personeel daarvan (tijdelijk dan wel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, de Dienst en/of de Software. Educ8Yourself kan het gebruik blokkeren en/of verwijderen indien de Opdrachtgever of personeel daarvan in strijd handelt met (de gedachten van) deze Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

9.2 Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website heeft Afnemer nooit recht tot enige schadevergoeding.

9.3 Indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Educ8Yourself het recht om Opdrachtgever per direct uit te sluiten van verder gebruik van de website, de Dienst en/of de Software.

9.4 Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website worden eventuele boetes en schades direct opeisbaar.

10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 Op verstrekte facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen als gebruik wordt gemaakt van handmatige overboeking.

10.2 Wanneer gebruik wordt gemaakt van betaling via automatische incasso dan wordt per onterechte stornering van het door ons geincasseerde bedrag € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn aanvullend op alle overige eventueel van toepassing zijnde bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wettelijke rente en incassokosten).

11. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

11.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, teksten etc. op de internetsite van Educ8Yourself zijn slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. OVERMACHT

12.1 Educ8Yourself is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Educ8Yourself alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Educ8Yourself behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Educ8Yourself gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Educ8Yourself bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Hoewel met betrekking tot de website en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

13.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Educ8Yourself wordt uitbetaald met een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro).

13.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Educ8Yourself meldt. Educ8Yourself kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Educ8Yourself.

13.4 Aansprakelijkheid van Educ8Yourself voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.5 Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

13.5.1 onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de website en/of de Dienst;

13.5.2 gebrekkig functioneren van een Leverancier en/of haar producten of diensten;

13.5.3 inbreuk op rechten van derden welke veroorzaakt worden door producten en/of diensten welke Educ8Yourself inkoopt bij Leveranciers.

13.5.4 anderszins, niet aan Educ8Yourself toe te rekenen oorzaken.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Eigendom van alle door Educ8Yourself aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Educ8Yourself zolang de afnemer de vorderingen van Educ8Yourself uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Educ8Yourself wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 Specifiek voor geleverde digitale diensten zoals, maar niet uitsluitend, onlinetrainingen (e-learning), online Labs en online proefexamens geldt dat u een gebruiksrecht voor één persoon voor een vooraf bepaalde tijd verwerft. U verwerft in deze gevallen expliciet geen eigendom.

14.3 De door Educ8Yourself geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.4 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.5 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Educ8Yourself of een door Educ8Yourself aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Educ8Yourself haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Educ8Yourself zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.7 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Educ8Yourself.

15. AUTEURSRECHT

15.1 De gehele inhoud van de websites van Educ8Yourself zijn onderhevig aan auteursrecht met alle rechten voorbehouden. Alle eigendomsrechten blijven in handen van Educ8Yourself. Door inhoud van de websites van Educ8Yourself op te slaan of op een andere wijze te kopiëren, gaat u akkoord met de voorwaarden.

16. AANVULLENDE VOORWAARDEN MBT SPECIFIEKE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN

16.1 Opleidingstegoeden

16.1.1 Opleidingstegoeden zijn nimmer (gedeeltelijk) restitueerbaar.

16.1.2 Een opleidingstegoed is een vooraf vastgestelde termijn geldig. Na verstrijken van de termijn vervalt het opleidingstegoed. De termijn staat aangegeven op de website en/of op de door u getekende overeenkomst.

16.1.3 Kortingsacties zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf, niet geldig in combinatie met opleidingstegoeden.

16.2 Examenvouchers

16.2.1 Examenvouchers zijn niet restitueerbaard

16.2.2 De geldigheidsdatum van een examenvoucher kan niet verlengd worden.

16.2.3 Examenvouchers kunnen alleen gebruikt worden voor het examen waarvoor zij zijn aangeschaft. Examenvouchers kunnen niet geruild worden voor andere examenvouchers.

16.2.4 Examenvouchers zijn alleen geldig bij examenlocaties in het land waar zij zijn besteld.

16.3 Online toegang

16.3.1. De trainingen zijn, tijdens de toegangsperiode, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u online toegankelijk (met inachtneming van de gestelde eisen aan u computer en internetverbinding). Uitzondering hierop is onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd op de trainingen en proefexamens. Onderhoud duurt in de meeste gevallen 1 tot 3 uur.

17. DISCLAIMER

Personen die informatie bekijken op een website van Educ8Yourself gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

17.1 De gepubliceerde informatie en geuite meningen worden door Educ8Yourself alleen afgegeven voor persoonlijk gebruik en informatiedoeleinden en zijn onderhevig aan veranderingen zonder aankondiging. Educ8Yourself doet geen garanties (zowel uitdrukkelijk als impliciet) dat de informatie en de meningen op de websites van Educ8Yourself nauwkeurig, volledig of up to date zijn. In het bijzonder bevat niets op de Educ8Yourself website financieel, wettelijk, belastingtechnisch of ander advies.

17.2 Alle informatie van derden die op de websites van Educ8Yourself gepubliceerd wordt, is niet door Educ8Yourself goedgekeurd en kan afwijken van de eigen mening van Educ8Yourself. Educ8Yourself doet, zonder beperking, afstand van alle aansprakelijkheid voor verliezen of schade in elke vorm, inclusief directe, indirecte of gevolgschade, die kan optreden door het gebruik van de websites van Educ8Yourself, of links naar websites van derden.

17.3 Een aantal links op de websites van Educ8Yourself wijzen naar websites van derden. Educ8Yourself neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud van dergelijke websites. Dit is tevens van toepassing op websites die naar Educ8Yourself linken.

18. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Educ8Yourself en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem te Nederland kennis, tenzij Educ8Yourself er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.